ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Prírodovedné krúžky

Prírodovedný krúžok "Malí pozorovatelia zvierat" (pre deti od 6 do 10 rokov) a "Pohľad do tajov prírody" (pre deti od 11 do 15 rokov) je už kapacitne pre rok 2018 obsadený.

Čo robíme na prírodovedných krúžkoch v ZOO?
„Čo budeme dnes robiť? Na aké zvieratá sa pôjdeme pozrieť? Kedy budeme vyrábať niečo pre zvieratá?“ Toto sú najčastejšie otázky detí, ktoré zo seba v rýchlosti vychrlia pri každom príchode do ZOO na prírodovedný krúžok. Z tých otázok je vždy cítiť veľa zvedavosti, nadšenia a veselej túžby po nových poznatkoch a zážitkoch spojených s obyvateľmi našej ZOO. Prostredníctvom aktivít na krúžkoch sa snažíme naďalej rozvíjať ich nadšenie, zvedavosť a záujem o zvieratá. Deti, ktoré sa rozhodnú navštevovať krúžok majú k zvieratám vytvorený pozitívny vzťah, čo je vynikajúcim základom pre ďalšie získavanie vedomostí a rozvoj ohľaduplného myslenia voči prírode a živočíchom. Cieľom krúžkových aktivít v ZOO je upevňovať v deťoch pozitívny vzťah ku všetkým druhom rastlín a živočíchov, podávať podrobnejšie informácie o živočíchoch, rozvíjať tvorivosť a citlivý prístup k prírode. Obsahová náplň sa skladá z dvoch základných častí, ktoré sa navzájom prelínajú. Prvú časť tvoria všetky aktivity vytvárané s cieľom sprístupniť deťom nové poznatky. Druhú časť tvoria aktivity súvisiace s dianím v ZOO. Snažíme sa deťom ukázať, podľa možností, všetky novinky, ktoré sa v ZOO odohrávajú (narodenie mláďat, dovezenie nových zvierat atď.). Touto formou sa dozvedajú bližšie informácie o práci v ZOO, čo všetko je nutné zabezpečiť pre chov jednotlivých druhov zvierat, že starostlivosť o zvieratá je zložitá a vyžaduje si plné nasadenie zamestnancov ZOO.

Prehľad vzdelávacích aktivít realizovaných na prírodovedných krúžkoch

Krátke prednášky
Stručné prednášky, ktoré prebiehajú v klubovni alebo v areáli ZOO slúžia na sprístupnenie zaujímavostí o zvieratách. Aby deti neboli zahlcované množstvom rôznych informácií, snažíme sa viesť prednášky jasne, stručne a s pomocou rôznorodých didaktických pomôcok. Deti absolvovali prednášku o sťahovavých druhoch vtákov, počas ktorej sa dozvedeli zaujímavosti z vtáčej ríše a zároveň sa učili spoznávať niektoré vybrané druhy vtákov podľa ich charakteristického zvuku. Popri prehliadke pavilónu primátov sa dozvedeli informácie o kampani na záchranu ľudoopov – o príčinách ohrozenia ľudoopov a spôsoboch ich ochrany. Postupne sme s deťmi prechádzali celý areál, pričom sme si vždy povedali základné informácie k jednotlivým druhom. Počas krúžku deti absolvovali prednášku zameranú na domáce druhy vtákov. Súčasťou programu bola aj prednáška o canisterapii, zameraná na význam terapie pomocou psa pri liečbe niektorých ochorení. Veľkou pomocou pri sprístupňovaní informácií sú práve mláďatá, ktoré dokážu deti motivovať natoľko, že v nich vzbudia záujem. Preto boli deťom informácie často podávané pri pozorovaní mláďat. Deti sa počas krúžkov dozvedeli informácie o ohrození prírody a spôsoboch ochrany. Deti absolvovali aj krátku prednášku o vývoji človeka.

Tvorivé aktivity
Na oživenie pravidelných stretnutí slúžia rôznorodé tvorivé aktivity, ktoré pomáhajú rozvíjať v deťoch manuálnu zručnosť a kreativitu. Medzi takéto aktivity patrí napríklad výroba sadrových odliatkov zvierat, ako aj viazanie kytice z lístia. Deti vždy veľmi zaujímalo pripravovanie jednoduchých enrichmentových prvkov pre zvieratá. S nadšením potom pozorovali ako zvieratá reagujú práve na ich „hračky“. Deti zapletali vŕbové vetvičky do rôznych tvarov a pozorovali, ako sa s nimi papagáje hrajú. Pre papagáje vyrábali aj drevené „hojdačky“. Pre príležitosť oslavy Mikuláša deti vyzdobovali papierové škatule, do ktorých dostali zvieratá svoju „maškrtu“. V zimnom období sme plnili šišky rôznymi semienkami, ktoré deti rozvešali po areáli, kde pomohli pri dokrmovaní vtáctva.

Aktivity zamerané na upevňovanie, opakovanie a praktické využitie vedomostí
Pri každom sprístupňovaní poznatkov je jednou z najdôležitejších častí upevňovanie a opakovanie vedomostí. Na krúžkoch prebiehalo takéto opakovanie formou kvízov a pracovných listov. Pri vysvetľovaní základných typov správania zvierat, si deti mohli informácie overiť v praxi, priamo na pozorovaní jednotlivých druhov. Precvičili si popri tom trpezlivosť, ale aj pozornosť. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme sme s deťmi kriedou kreslili obrázky na chodník, ktoré zobrazovali ohrozenia, ale aj spôsoby ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia. Zároveň deti vytvorili dva panely, ktoré poukazovali na zaujímavosti o vybraných druhoch zvierat. Touto cestou si tiež upevnili vedomosti o ohrození a ochrane rastlín a živočíchov.

Komentované kŕmenia
Prostredníctvom komentovaných kŕmení majú deti možnosť nielen nakŕmiť zvieratá, ale ich aj pozorovať pri aktivite a hlavne sa o nich dozvedieť rôzne zaujímavosti. Deti absolvovali komentované kŕmenia nosáľov, nosorožcov, medveďov, zebier a žiráf, prasiatok, hrošíka a opíc. Mali možnosť pozorovať aj kŕmenie karakala, tamarínov a surikát.

Hry a pohybové aktivity
Deti vždy potešila možnosť hier, ktoré sme zamerali na tému zvierat. Hra vzbudzuje v deťoch aktivitu, navodzuje dobrú náladu a preto je výbornou formou ako deťom sprístupniť alebo zopakovať informácie. Pri príležitosti rozprávania o pandách červených si deti zahrali pohybovo - vedomostnú hru na pandy. V interiéri sme hrali aj stolné hry, ako napríklad „tigria cesta“ alebo „hra na potravový reťazec dravých vtákov“. Medzi pohybové aktivity, ktoré spestrujú krúžkovú činnosť a zároveň pomáhajú aj zvieratám patrí okrem iného i zbieranie žaluďov, ktoré potom deti môžu hodiť zvieratám.

Premietanie prírodovedných, vzdelávacích videí
V prípade nepriaznivého počasia trávime čas v klubovni rôznymi aktivitami, medzi ktoré patrí aj pozeranie videofilmov alebo prezentácii, zameraných väčšinou na ohrozené druhy živočíchov. Prostredníctvom krátkych videofilmov sa deti dozvedeli nové informácie o zvieratách a význame zoologických záhrad pri ich ochrane. Jedným z filmov, ktoré deti videli, bol aj náučný film o Dohovore o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi - CITES. Deti mali možnosť vidieť aj videá natáčané priamo v našej ZOO, ktoré zachytávajú konkrétne udalosti, ako napríklad transporty zvierat, spájanie jedincov, očkovanie mláďat, vypúšťanie do nových výbehov a pod. Takouto formou si vytvárajú komplexný obraz o prácach nutných na zabezpečenie chodu ZOO. Jednotlivé stretnutia prírodovedných krúžkov sú väčšinou zložené z kombinácie viacerých typov aktivít, aby neboli príliš jednotvárne a aby obsahovali motivačnú, expozičnú (sprostredkovanie nových poznatkov), ale aj fixačnú (opakovaciu) časť. Deti majú v sebe prirodzený optimizmus, radosť a odhodlanie, z ktorého veľa krát môžu čerpať energiu a nadšenie aj mnohí dospelí. Niekedy sú však aj oni veľmi pesimistické pri pohľade na správanie ľudí voči prírode. Dôležité je vždy udržať v deťoch práve to nadšenie a radosť, prostredníctvom ktorých môžu ovplyvňovať svoj život, život iných ľudí a tým aj prírodu vo svete. Práve deti sú nádejou aj na zlepšenie životného prostredia.

 

Prihláška do prírodovedného krúžku v ZOO Bratislava: Malí pozorovatelia zvierat v období od septembra 2018 do júna 2019.Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online