ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Zvieratá v ZOO

Počet chovaných druhov a jedincov

(počty druhov a jedincov zvierat sú uvedené k 31. 12. 2016)

Skupina Druhy Jedince
Spolu 174 968
Bezstavovce / Invertebrates  10 191
Ryby / Pisces 11 101
Plazy / Reptilia 22 47
Vtáky / Aves 40 194
Cicavce / Mammalia 91 435

Čo je EEP a ESB ?

Európskou asociáciou zoologických záhrad a akvárií (EAZA) boli založené Európske záchranné programy (EEP) a Európske plemenné knihy (ESB) pre rôzne ohrozené druhy zvierat. Prvé EEP vznikli v roku 1985. V súčasnosti existuje EEP a ESB pre viac ako 250 druhov zvierat. Každý  EEP má svojho koordinátora chovu a participujú v ňom mnohé zoologické záhrady. EEP koordinátori chovu vedú plemenné knihy pre niektoré druhy zvierat, v ktorých sa uvádzajú analýzy populácie a odporúčania na zostavovanie vhodných chovných skupín a odchovov.
Pre niektoré ohrozené druhy zvierat sú založené len Európske plemenné knihy, ktoré vedú odborní pracovníci z európskych ZOO. V týchto knihách sa presne uvádza prehľad celkovej populácie daného druhu v rámci Európy vrátane podrobných údajov o ich pôvode a genetike. ESB sú prípravnou fázou na zriadenie EEP.
Najbližšími spolupracovníkmi koordinátorov chovu sú členovia EEP komisie pre daný druh, ktorí kooperatívne vydávajú príručky o chove ohrozených druhov zvierat so zameraním na ustajnenie, výživu, prevenciu ochorení, prevenciu proti príbuzenskej plemenitbe, demografiu a genetickú variabilitu.
Založenie ktoréhokoľvek chovného programu si vyžaduje systematickú prípravu. V prípravných fázach sú nápomocné tzv. TAGs - Taxon Advisory Groups, ktoré sú poradnými orgánmi pre ten ktorý druh zvierat. Existuje 41 poradných skupín. Každú skupinu vedie predseda a jej členmi sú koordinátori chovu a poradcovia. Vydáva sa pravidelne TAG Survey - inventárny zoznam všetkých zvierat v európskych ZOO a Správy TAG Survey - prehľad všetkých európskych kolekcií v ZOO.

Existuje plán európskej kolekcie zvierat, ktorý uvádza:

Informácie o zvieratách sa zhromažďujú prostredníctvom:

Do EEP (Európske záchranné programy pre ohrozené druhy) je v našej ZOO zapojených: 19 druhov zvierat

Do ESB (Európske plemenné knihy) je v našej ZOO zapojených: 13 druhov zvieratVyhľadávanie